EINSCAN-PRO+_HD_Prime

EINSCAN PRO+ HD Prime

SHINING 3D  EINSCAN PRO+ HD Prime       เครื่อง SHINING 3D EinScan-Pro+ HD Prime เทคโนโลยีใหม่รุ่นใหม่เปิดตัวปี 2018 Q2 ซึ่งเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดจาก EinScan-Pro+ เป็นระบบ Flash Scan ของค่าย SHINING 3D เพิ่มตัวช่วยความเร็วในการสแกนจับวัตถุที่สแกนดึงความละเอียดได้สูงด้วยอุปกรณ์ HD Prime เปิดตัวด้วยราคาที่เหมาะสมสนับสนุนงานระดับโรงงานการผลิตวัตถุมงคล , งานอนุรักษ์วัตถุโปราณสถานมรดกทางวัฒนธรรมลีกเลี่ยงการใช้สติกเกอร์ Maker , งานสแกนเพื่อ Reverse Enginering, งานสแกนเพื่อ Inspection , สำหรับงานวิศวกรรม ,หน่วยงานแผนกออกแบบ, หน่วยงานตรวจสอบ QC, สำหรับงานโลหะ MOLD DIE และ งานที่มีความต้องการความเที่ยงตรงสูง ยกเลิกการผลิตอัพเกรต EinScan Pro 2X Plus ราคา …

EINSCAN PRO+ HD Prime Read More »